آنچه ما بدان می اندیشیم

آنچه شما نیاز دارید
چیزیست که ما بدان اندیشیده ایم.
پس در کنار ما احساس نگرانی نکنید.