نصب و بروز رسانی مرورگر chrome در Fedora 24/23/22/21/20/19, CentOS 7.2, Red Hat (RHEL) 7.2

نصب و بروز رسانی مرورگر chrome

روش اول

۱− تغییر دسترسی به کاربر root

sudo -i
## OR ##
su –

۳-فعال کردن repo ها

دستور زیر را در یک فایل به اسم rep.sh در پوشه home خود ذخیره کنید

cat << EOF > /etc/yum.repos.d/google-chrome.repo
[google-chrome] name=google-chrome – \$basearch
baseurl=http://dl.google.com/linux/chrome/rpm/stable/\$basearch
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub
EOF

سپس دسترس این فایل را اجرایی کنید

chmod +x repo.sh

دستور را اجرا کنید

./repo.sh

۳− نصب و بروز رسانی

## Install Google Chrome Stable version ##
## Fedora 24/23/22 ##
dnf install google-chrome-stable

## Fedora 21/20/19 and CentOS/RHEL 7.2 ##
yum install google-chrome-stable

روش دوم

ابتدا از این ادرس فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

https://www.google.com/chrome/browser/desktop/

سپس درسترس خود را به کاربر root افزایش دهید

sudo -i
## OR ##
su –

پکیج قبلی خود را پیدا کنید

rpm -qa | grep chrome

برای من این خروجی آمد

xorg-x11-drv-openchrome-0.3.3-12.fc21.x86_64
google-chrome-stable-41.0.2272.89-1.x86_64

خب پکیج قبلی را حذف میکنیم برای من google-chrome-stable-41.0.2272.89-1.x86_64 مورد است

rpm -e google-chrome-stable-41.0.2272.89-1.x86_64

نسخه rpm که دانلود کرده اید که من این نسخه را دانلود کردم   google-chrome-stable_current_x86_64.rpm

با این دستور نصب کنید

rpm -ivh google-chrome-stable_current_x86_64.rpm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>