رفع مشکل علامت سوال شدن کلمات فارسی فاکتورهای PDF در WHMCS

رفع مشکل علامت سوال شدن کلمات فارسی فاکتورهای PDF در WHMCS

برای رفع مشکل علامت سوال شدن کلمات فارسی در فاکتورهای PDF مدیریت WHMCS  باید فونت هارا در پوشه فونت قرار دهید و از ناحیه مدیریت هم این فونت ها را برای فاکتورهای PDF تعریف کنید

  1. دانلود فایل از آدرس   http://www.whmcs.com/download/106/dejavusans_tcpdf_font
  2. اپلود فایل ها در مسیر /vendor/tecnick.com/tcpdf/fonts/ برایWHMCS 6.0 or 6.1 یا در مسیر  /vendor/tecnickcom/tcpdf/fonts/ برای WHMCS 6.2 یا نسخه های جدیدتر آن
  3.  تعیین custom font  در بخش مدیریت در مسیر Setup > General Settings > Invoices > TCPDF Font  و قرار دادن مقدار  dejavusans در آن

dejavusans

منبع:

http://docs.whmcs.com/PDF_Invoice_Customisation#Additional_Fonts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>