تعرفه های ارسال پیامک

چند نکته مهم:

  •  هر پاکت معادل هزینه ارسال یک صفحه پیامک فارسی (۷۰ کاراکتر) است.
  •  ۹% مالیات بر ارزش افزوده روی قیمت های فوق محاسبه و اخذ می گردد.
  •  هزینه هر صفحه پیامک انگلیسی ۲/۴ برابر پیامک فارسی می باشد.
  •  دریافت پیامک رایگان است.

تعرفه های ارسال پیامک

میزان خرید اعتبارتعرفه هر پاکت
۱ تا ۴,۹۹۹,۹۹۹ ریال۱۴۹ ریال
۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال۱۳۹ ریال
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۳۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال۱۳۲ ریال
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۶۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال۱۲۶ ریال
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۹۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال۱۲۴ ریال
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۴۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال۱۲۲ ریال
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ به بالاتماس

میزان خرید اعتبارتعرفه هر پاکت
۰ تا ۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال۱۳۹ ریال
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۳۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال۱۳۲ ریال
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۶۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال۱۲۶ ریال
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۹۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال۱۲۴ ریال
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۴۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال۱۲۲ ریال
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ به بالاتماس

میزان خرید اعتبارتعرفه هر پاکت
۰ تا ۳۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال۱۲۹ ریال
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۶۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال۱۲۶ ریال
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۹۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال۱۲۴ ریال
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۴۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال۱۲۲ ریال
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ به بالاتماس

میزان خرید اعتبارتعرفه هر پاکت
۰ تا ۱۴۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال۱۲۲ ریال
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ به بالاتماس